Stavebná projektová dokumentácia

Vyhotovíme všetky výrobné projekty a projektové dokumentácie potrebné pre oficiálne povoľovacie konanie, na základe ktorého dokáže vývojový tím vyrobiť stánok v odbornej dielni. Projektovú dokumentáciu povoľovacieho konania potrebuje hlavný architekt a statický inžinier, pracujúci pri organizátorovi výstavy pre určenie, či stánok, ktorý sa má vybudovať, zodpovedá všetkým vzťahujúcim sa stavebným predpisom.

Každá projektová práca začína nápadom. Keď sa z nápadu vytvorí všeobsažná koncepcia, vyhotovíme podrobný projekt, čím poskytneme klientovi náhľad stánku pred jeho vybudovaním. Projektanti v rámci jedného projektu vyzdvihnú aj niekoľko detailov a nápadov, vďaka ktorým sa stánok vyhotovený na základe objednávky klienta stáva jedinečným.

Následne vyhotovíme všetky výrobné plány a projektovú dokumentáciu potrebnú pre oficiálne povoľovacie konanie, na základe ktorých vývojový tím dokáže stánok vyrobiť v odbornej dielni. Projektovú dokumentáciu pre povoľovacie konanie potrebuje hlavný architekt a statický inžinier, pracujúci pri organizátorovi výstavy pre určenie, či stánok, ktorý sa má vybudovať, zodpovedá všetkým vzťahujúcim sa stavebným predpisom.

Výrobné rozmery poskytujú informácie pre odbornú dielňu, umožňujú pre vývojový tím neskoršiu montáž a zloženie na mieste, vyhotovenie častí, ktoré budú pri zostavovaní presne do seba zapadať.

Grafické rozmery, uvádzané na výkresoch poskytujú presné informácie grafikovi klienta o rozmeroch grafických projektov uvádzaných na stánku, aby k nim mohol súbory pripravené na tlač priradiť v rámci projektovej fázy.